„Zainspiruj się dziedzictwem”

Partner KSOW: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą

Czas trwania projektu: 15.05.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 94 066,53 zł (w tym wkład własny 11 084,40 zł)

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy wsi zrzeszeni w grupach formalnych i nieformalnych prowadzący działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich;
 • przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Działania i efekty projektu:

 • trzydniowa konferencja, podczas której miał miejsce:
  • panel pn. Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego, w ramach, którego zaprezentowano działania podejmowane przez grupy działające na obszarach wiejskich.
  • Prezentacja produktów żywnościowych i rękodzielnicznych przygotowana przez uczestników.
  • Wyjazd studyjny do wioski tematycznej(Garncarska Wioska), jako przykład zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej. Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość zaznajomienia się z tematyką zakładania, prowadzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych oraz kreowania produktów turystycznych.
  • Wykłady „E-commerce i marketingu internetowego”, podczas którego wyjaśniono czym jest handel elektroniczny, jak zawierać transakcje za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych, dlaczego e-commerce jest tak ważny w dzisiejszych czasach i jakie są jego zalety zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedającego, jak promować swoje produkty (rękodzieło, produkty żywnościowe) swoją działalność) w Internecie, jakie są narzędzia internetowe czy narzędzia promocji i dlaczego warto stworzyć fan page na Facebook’u.
  • Zaprezentowano i oceniono 80 produktów, które zgłoszono w ramach konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”.
  • Reportaż, który promuje dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich. Reportaż został zamieszczony na stronie www Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, oraz na Facebook'u a także w filmotece KSOW

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich