Agroturystyka na nowo

Partner KSOW: projekt własny JC KSOW, bez udziału partnerów dodatkowych

Czas trwania projektu: 01.08.2020–15.12.2021

Budżet projektu: 148 400,01zł

Odbiorcy projektu:

 • przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji agroturystycznych,
 • przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego i lokalnych grup działania,
 • przedstawiciele i właściciele gospodarstw agroturystycznych, podmiotów świadczących tego typu usługi,
 • osoby pragnące prowadzić działalność agroturystyczną,
 • eksperci branży agroturystycznej.

Działania i efekty projektu:

 • Badanie
  • Badanie podyktowane było potrzebą zidentyfikowania trendów konsumenckich dotyczących wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych lub podmiotach świadczących tego typu usługi oraz oczekiwań i potrzeb potencjalnych klientów.

   W wyniku przeprowadzonego badania, powstał raport opowiadający o polskiej agroturystyce zarówno z perspektywy gości, jak i gospodarzy. W dokumencie zawarto kluczowe wnioski wynikające z procesu badawczego, które jednocześnie mogą stanowić użyteczne wskazówki dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

   Raport dostępny jest w bibliotece KSOW.
 • Szkolenia online – przeprowadzono 4 dwudniowe szkolenia online dla dwóch różnych grup odbiorców:
  • szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych, podmiotów świadczących tego typu usługi, przedsiębiorców i pracowników branży agroturystycznej;
  • szkolenie dla osób pracujących w organizacjach i instytucjach wspierających rozwój agroturystyki.

Program szkolenia został opracowany w oparciu o wyniki badania. Jednym z wniosków badania była konieczność wsparcia gospodarstw w zakresie nowoczesnej komunikacji i promocji z wykorzystaniem mediów społecznościowych w kontekście działalności agroturystycznej. Program szkolenia obejmował m.in.: prezentację wyników badania, zagadnienia z budowania marki gospodarstwa i produktu agroturystycznego, zasad działania algorytmów w mediach społecznościowych, nowoczesnej komunikacji i kanałów dotarcia do klienta gospodarstwa i produktu agroturystycznego, mediów społecznościowych i budowania relacji sieciowych w mediach społecznościowych. 

W szkoleniach wzięło udział łącznie 100 osób.


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 2: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.